Verschillende soorten verlof: een overzicht

In België heeft iedere werknemer recht op minstens 20 dagen vakantie. Maar er bestaan nog een heleboel andere soorten verlof, die je in bepaalde situaties of bepaalde periodes van je leven kan opnemen. Hier vind je een overzicht.

Klein verlet

Klein verlet is het verlof dat je mag opnemen voor bepaalde grote gebeurtenissen in je leven. Je mag dan een of meerdere dagen verlof nemen. Het gaat om gebeurtenissen als je trouwdag of de trouwdag van een naast familielid, een overlijden in je familie, het vormsel van je kind… Ook speciale gevallen zoals oproeping door een rechtbank of bijzitter zijn bij verkiezingen vallen onder het klein verlet.

Tijdkrediet

Tijdkrediet betekent eigenlijk dat je je werk tijdelijk kan stopzetten of verminderen zonder dat je ontslag moet nemen of krijgt. Je kan tijdkrediet opnemen als bijvoorbeeld de combinatie van je werk en je privéleven even te zwaar wordt, als je terug wilt gaan studeren of een jaar op reis wilt. In de privésector is tijdkrediet een recht.

Moederschapsverlof

Moederschapsverlof staat voor de combinatie van zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Dit verlof duurt 15 weken of 17 als je in verwachting bent van een meerling. Voor de bevalling kan je 6 weken opnemen (8 weken bij een meerling), erna 9 (11 bij een meerling).

Vaderschapsverlof

Vaders kunnen vaderschapsverlof opnemen om tijd door te brengen met hun pasgeboren kindje. Als vader krijg je bij de geboorte van je kind recht op 10 dagen verlof, die je niet achtereenvolgens hoeft op te nemen. Je mag de dagen spreiden over een periode van 4 maanden.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof neem je op voor de opvoeding van je kinderen. Alle vaders en moeders die tewerkgesteld zijn in de privésector komen in aanmerking voor ouderschapsverlof, net als vastbenoemd en contractueel personeel van de meeste overheden. Je kan het verlof opnemen tot voor de 12de verjaardag van je kind, op voorwaarde dat je tijdens de 15 maanden voor de aanvraag van het ouderschapsverlof in dienst was van je huidige werkgever.

Adoptieverlof

De naam zegt het zelf al, adoptieverlof kan je opnemen als je een kindje wilt adopteren. Alle werknemers in België hebben in dat geval recht op verlof. Dit duurt maximum zes weken als het kindje nog geen 3 jaar oud is bij de aanvang van het verlof en maximum 4 weken als het kindje ouder is.

Pleegzorgverlof

Pleegzorgverlof is het verlof dat pleegouders kunnen opnemen voor gebeurtenissen die verband houden met de pleegzorgsituatie, bijvoorbeeld als ze een zitting bij de gerechtelijke of administratieve autoriteiten moeten bijwonen, bij contacten met de ouders van het pleegkind of met de dienst voor pleegzorg.

Zorgverlof

Zorgverlof kan je opnemen om gezins- of familieleden die ernstig ziek zijn te verzorgen en bij te staan. Je kan zorgverlof opnemen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Deze kunnen elkaar opvolgen. De totale duur voor voltijds verlof is beperkt tot 12 maanden, bij halftijds verlof tot 24 maanden.

Palliatief verlof

Palliatief verlof  is verlof dat werknemers mogen opnemen om personen te verzorgen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte. Deze moeten geen verwanten zijn van de werknemer. Alle werknemers hebben recht op dit soort verlof. Je kan gedurende een maand palliatief verlof opnemen, dit kan je wel nog eens verlengen met een maand.

Betaald educatief verlof

Wie naast zijn job nog een opleiding volgt, heeft vaak tijd nodig om de lessen te volgen, examens af te leggen en te studeren. Werknemers uit de privésector kunnen als ze een erkende opleiding volgen dus betaald educatief verlof aanvragen met behoud van hun loon. Voor elke lesperiode van 50 minuten krijgt de werknemer recht op een uur educatief verlof.

Verlof om dwingende redenen

Verlof om dwingende redenen kan je opnemen als je afwezig moet zijn om een aantal onvoorziene zaken te regelen, bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval of opname van een persoon die met je samenwoont of aanverwanten in de eerste graad die niet met je samenwonen. Je kan het ook opnemen bij ernstige materiële schade, zoals bij een brand of overstroming of bij een oproep om te verschijnen voor een hoorzitting.

Dit bericht is gepost op 21 April 2011 om 10:39 uur en is geplaatst in Carrière.

Laat een reactie achter
ID); ?>
Andere interessante artikels:
© 2024 · jobinformatie.be Merken en domeinen zijn eigendom van Internet Ventures. Website beheerd door Volo Media.